• Журнал авторларына арналған нұсқаулық

  (Ғылыми қызмет нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын жарияланымдар тізбесіне енгізу үшін ғылыми жарияланымдарға қойылатын талаптарға өзгерістерді ескере отырып – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 30 сәуірдегі No 170 бұйрығы)

  «Статистика, бухгалтерлік есеп және аудит» журналы (бұдан әрі – журнал) Қазақстанның ғылыми-зерттеу ұйымдарының, жоғары оқу орындарының, ұйымдары мен әкімшілік құрылымдарының ғалымдары мен мамандарының, сондай-ақ шетелдік авторлардың төл еңбектерін басып шығарады. Журналда статистиканың ғылыми бағыттары, есеп және аудит, халықаралық және отандық экономиканың микро және макроэкономикалық мәселелері, қаржы, информатика және педагогика бойынша түпнұсқа мақалалар жарияланады. Сондай-ақ журналдың негізін қалаушы қызметіне қатысты шолулар, ғылыми өмірдің хроникасы және басқа да материалдар жарияланған.

  Жарияланудың алғышарттары:

  1. Жарияланған ғылыми мақалалардың (соның ішінде шолулар) журналдың қойылған мақсаты мен тақырыптық бағытына сәйкестігі. Ғылыми мақала – бұрын жарияланбаған және жаңалығы бар авторлық әзірлемелерді, қорытындыларды, ұсыныстарды қамтитын ғылыми зерттеудің, эксперименттік немесе талдау қызметінің аралық немесе түпкілікті нәтижелерінің өзіндік тұжырымы; немесе ортақ тақырыпқа қатысты бұрын жарияланған ғылыми мақалаларға шолу жасауға арналған (жүйелі шолу).

  2. Ғылыми мақаланың құрылымына тақырып, аннотация, түйінді сөздер, негізгі ережелер, кіріспе, материалдар мен әдістер, нәтижелер, талқылау, қорытынды, қаржыландыру туралы ақпарат (бар болса), пайдаланылған әдебиеттер тізімі кіреді. Әрбір түпнұсқа мақала (әлеуметтік-гуманитарлық бағытты қоспағанда) зерттеу нәтижелерінің қайталануын қамтамасыз етеді, жабдық пен материалдардың шыққан жерін, статистикалық деректерді өңдеу әдістерін және қайталануды қамтамасыз етудің басқа әдістерін көрсете отырып, зерттеу әдіснамасын сипаттайды. Басылымның басқа түрлерінің мазмұны шығарылымдағы мақалалардың жалпы санының 10%-нан (он) аспайды. Бұл ретте автор немесе авторлар ұжымы мәлімделген ғылыми зерттеудің тұжырымдамасына, ғылыми ресімделуіне, орындалуына немесе түсіндірілуіне және ғылыми мақаланы жасауға елеулі үлес қосады. Библиографиялық ақпараттың болуы - мақаланың тақырыбы, реферат, түйінді сөздер, ағылшын тілінде авторлар туралы ақпарат міндетті болып табылады.

  2.1 Жарияланған мақаланың аннотациясында (андатпа, реферат) мақала тілінде қолданылған зерттеудің мәні мен әдістері баяндалады, ең маңызды нәтижелер мен олардың маңыздылығы қысқаша баяндалады. Аннотацияның көлемі 300 сөзден аспайды (ең аз ұзындығы 100 сөз).

  2.2 Түйіндеме (түйін, түйіндеме) мақала тілінен басқа екі тілде (қазақ, орыс және ағылшын). Мысалы, түйіндеме мен түйіндеме андатпа аудармасы емес, орыс және ағылшын тілдеріндегі мақаланың қысқаша мазмұны (егер мақала қазақ тілінде жазылса) және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен кейін оларды беру ұсынылады.

  2.3 Мақаланың мәтінін іздеу және оның тақырыптық аймағын анықтау үшін түйінді сөздер (тійінді сөздер, тірек сөздер) қолданылады. Мысалы, олар рефераттан (мақала орыс тілінде жазылса) және екі түйіндемеден (түйін, конспект) кейін беріледі. Негізгі сөздер мақаланың мазмұнын барынша толық ашуды қамтамасыз етуі керек.

  2.4 Авторлар туралы мәліметтер – негізгі авторды көрсете отырып, барлық жарияланымдар авторларының аты-жөні (авторлардың тегі), бөлімшелері (автор (авторлар) өкілдік ететін мекеменің толық атауы), елдің атауы және мекенжайлары – негізгі авторды көрсете отырып, жұлдызша (*) , электрондық пошта (негізгі автор).

  3. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Мақала мәтініндегі дереккөздерге сілтемелер тек төртбұрышты жақшада беріледі (дәйексөзсіз [12], автордың мәтініне сілтеме жасағанда немесе қайта айтқан кезде [12, 29 б.]). Пайдаланылған әдебиеттер сілтемелерде көрсетілген мақаланың соңында нөмірленіп, авторлардың аталу ретімен беріледі. Мұрағат материалдары тізімге енгізілмейді, оларға сілтемелер мәтінде жақшаға алынады. Мақалада пайдаланылған кезде: заңнамалық, нормативтік құқықтық актілердің дереккөздері, оларға сілтемелер мәтінде олардан кейін бірден, ал электрондық ресурстардан немесе қашықтан қолжетімділіктен (Интернеттен) алынған дереккөздер пайдаланылған әдебиеттер тізімінде, дереккөздің библиографиялық жазбасы көрсетіледі. және толық желілік Интернет мекенжайы бар желілік ресурсқа сілтеме. Ресурсқа қол жеткізу күнін көрсеткен жөн.

  Әдебиеттер тізімі түпнұсқа тілінде берілген және 20 атаудан аспауы керек.

  3.1 Әр мақала бойынша транслитерацияланған әдебиеттер тізімдерінің (пайдаланылған дереккөздердің) болуы. Түрлі транслитерация жүйелері бар. Транслитерация бойынша редактордың ұсынысы (басқа жолды табуға құқығыңыз бар):

  3.1. Бұл бетте сіз латын тіліндегі орыс әріптерін транслитерациялай аласыз:

  Орыс тілінен ағылшын тіліне онлайн транслитерация

  https://lim-english.com/posts/transliteratsiya-s-russkogo-na-angliiskij/

  4. Мақаланың мазмұнына авторлар жауапты.

  5. Ғылыми басылым авторын басшылыққа алуы тиіс этикалық принциптер. Мақаланың редакцияның қарауына ұсынылуы оның автордың (авторлар ұжымының) бұрын еш жерде жарияланбаған жаңа ғылыми нәтижелерін қамтитынын білдіреді. Автор қолжазбаның ұсынылған мәтіні үшін жеке жауапты екенін білуі керек. Бұл келесі принциптерді сақтауды білдіреді:

  5.1. Мақала авторы журналдың редакторларына орындалған ғылыми жұмыстың немесе зерттеудің сенімді нәтижелерін беретініне кепілдік береді. Көрінушілікпен жалған немесе бұрмаланған мәлімдемелер этикалық емес мінез-құлыққа жатады және қабылданбайды.

  5.2. Егер журналдың бас редакторы ғылыми мақала авторынан оның бастапқы деректерін шолу үшін сұраса, автор мүмкіндігінше мұндай деректерге ашық қолжетімділікті қамтамасыз етуге дайын болуы керек; автор сонымен қатар мақаланың бастапқы материалдарын жарияланғаннан кейін қисынды мерзім ішінде сақтауға міндеттенеді.

  5.3. Автор қолжазбада ұсынылған зерттеу нәтижелері дербес және түпнұсқа жұмыс екеніне кепілдік береді. Басқа адамдардың шығармаларының үзінділерін пайдаланған немесе басқа авторлардың мәлімдемелерін алған жағдайда мақалада автор мен дереккөзді міндетті түрде көрсете отырып, тиісті библиографиялық сілтемелер болуы керек. Барлық мақалалар антиплагиат жүйесі арқылы міндетті тексеруден өтеді. Барлық мақалалар плагиатқа тексеріледі (түпнұсқалық кем дегенде 70% болуы керек). ANTIPLAGIAT.VUZ лицензиялық бағдарламасы қолданылады (2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 1065 келісім-шарт) Шамадан тыс қарыз алу, сондай-ақ кез келген нысандағы плагиат, оның ішінде қалыптаспаған дәйексөздер, басқа адамдардың зерттеулерінің нәтижелеріне құқықтарды басқаша айту немесе иемдену этикаға жатпайды. және қабылданбайтын әрекеттер. Шығармашылық өңдеусіз және автордың өзіндік ой-толғауынсыз бұрын басқа авторлар жариялаған материалдардан жинақталған мақалаларды журнал редакциясы жариялауға қабылдамайды.

  5.4. Автор зерттеу барысына қандай да бір жолмен әсер еткен немесе ұсынылған ғылыми жұмыстың сипатын анықтаған барлық тұлғалардың үлесін сөзсіз мойындайды. Атап айтқанда, мақалада зерттеу барысында маңызды болған отандық және шетелдік басылымдарға библиографиялық сілтемелер болуы керек. Әңгімелесу, хат алмасу немесе үшінші тұлғалармен талқылау арқылы құпия түрде алынған ақпаратты оның көзінің нақты жазбаша рұқсатынсыз пайдалануға болмайды. Барлық дереккөздер ашылуы керек. Мақалада пайдаланылған жазба немесе иллюстрациялық материалдар көп адамдардан алынған болса да, мақала авторы осы материалдарды пайдалануға барлық тиісті рұқсаттарды редакцияға беруі керек.

  5.5. Автор журналға жіберілген мақаланың қолжазбасының басқа ғылыми журналдың редакциясында қаралмағанына және бұрын басқа журналда жарияланбағанына кепілдік береді. Бұл принципті сақтамау басылым этикасын өрескел бұзу болып саналады және мақаланы рецензиядан алып тастауға негіз береді. Мақала мәтіні түпнұсқа болуы керек, яғни ұсынылған түрде мерзімді басылымда бірінші рет жариялануы керек. Егер қолжазбаның элементтері бұрын басқа мақалада жарияланған болса, автор бұрынғы жұмысына сілтеме жасап, жаңа жұмыс пен бұрынғы шығарманың арасындағы маңызды айырмашылық неде екенін көрсетуге міндетті. Өз шығармаларын сөзбе-сөз көшіру және оларды қайталау жол берілмейді, олар тек жаңа тұжырымдарға негіз бола алады.

  5.6. Мақала авторы бірлескен авторлар тізімінің дұрыстығына кепілдік береді. Бірлескен авторлардың құрамына ұсынылған жұмыстың тұжырымдамасына, құрылымына, сондай-ақ жүргізілуіне немесе нәтижелерін түсіндіруге елеулі интеллектуалдық үлес қосқан барлық адамдар кіруі керек. Журналда ұсынылған жұмысқа қатысуы оның кейбір аспектілерімен шектелген басқа адамдарға алғыс айту керек. Мақала авторы сонымен қатар барлық бірлескен авторлардың мақаланың соңғы нұсқасымен танысуын, оны мақұлдағанын және оны жариялауға жіберумен келісуін қамтамасыз етуі керек. Мақалада аталған барлық авторлар оның мазмұнына ортақ жауапкершілікте болады. Егер мақала көп салалы жұмыс болса, бірлескен авторлар жалпы зерттеу нәтижесі үшін ұжымдық жауапкершілікті жалғастыра отырып, жұмысқа қосқан жеке үлестері үшін жауапкершілікті өз мойнына алады. Зерттеуге қатыспаған адамдарды мақаланың бірлескен авторлары ретінде көрсетуге жол берілмейді.

  5.7. Мақалада оны қарау сатысында немесе жарияланғаннан кейін елеулі қателер немесе дәлсіздіктер анықталған жағдайда, автор бұл туралы журналдың редакциясына дереу хабарлауға және бірлескен шешім қабылдауға міндетті.

  MRNTI

  UDC 339.74 DOI (сандық нысан идентификаторы) хххххххх

  Ортасында берілген: Мақаланың тақырыбы

  (Шегі: үстіңгі жағы – 2 см, сол жағы – 3 см, оң жағы – 1,5 см. Қалың шрифт. Өлшемі – 14 пт, жоларалық интервал – жалғыз.)

   Авторлардың тегі мен аты-жөні (мысалы, И.В. Иванов, Ю.П. Крылов)

   Қала мен елді көрсете отырып, автор(лар) ұсынатын мекеменің толық атауы, негізгі автордың электрондық пошта мекенжайы, жұлдызшамен белгіленген.

  Егер авторлар әртүрлі мекемелерден болса, онда автор мен мекеме арасындағы хат алмасу үстіңгі белгілермен белгіленеді, мысалы:

  *И.В. Иванов 1, Ю.П. Крылов 2

  1Алматы Экономика және статистика академиясы, Алматы, Қазақстан

  2 Халықаралық бизнес академиясы, Алматы, Қазақстан

  электрондық поштасы: ivanov@mail.ru

  Аннотация.

  Түйінді сөздер.

  Мақаланың мәтіні: Жетін: жоғарғы, төменгі – 2 см, сол жағы – 3 см, оң жағы – 1,5 см Шрифт Times New Roman. Өлшем-14 п. Абзац шегінісі – 1,25 см, жоларалық интервал – жалғыз).

  Әдебиеттер тізімі. Транслитерацияланған әдебиеттер тізімі (анықтамалар)

  Әдебиеттер тізімі берілгеннен кейін:

  Әр түйіндеменің алдында мақаланың тақырыбы мақала тілінен басқа екі тілде (қазақ, орыс және ағылшын) жазылады.

  Мақаланың әрбір атауынан кейін жоғарыдағы (кезекпен) абзацтарды қараңыз. 2.4, 2.2, 2.3 Авторларға арналған нұсқаулар

  3. Тақырыптары бар кестелер мен суреттер ретімен нөмірленуі керек (егер бірнеше болса). Кестенің нөмірленуі (кесте 1.) абзац шегінісі арқылы кесте атауының жоғарғы сол жағында орналасуы керек.

  4. Суреттер, фотосуреттер, кестелер jpg пішімінде анық және контрастты болуы, кемінде 300 dpi рұқсаты болуы керек, оларға арналған жазулар ортасында суреттің астында орналасуы керек. Түсті сызбалар, схемалар рұқсат етілмейді.

  5. Цифрлардың мақалада немесе суреттің астарларында міндетті түрде түсіндірілетін ең аз алфавиттік және сандық белгілері болуы керек.

   6. Жалпы қабылданғандарды қоспағанда, сөздердің, атаулардың, атаулардың түсініксіз қысқартуларына жол берілмейді. Қысқартулар мәтінде бірінші рет пайда болғаннан кейін декодталған, мысалы: Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ).

  7. Баптарда көрсетілген өлшем бірліктері SI бірліктер халықаралық жүйесіне сәйкес келуі керек.

  8. Математикалық формулалар Microsoft Education бағдарламасында терілуі керек (әр формула бір нысан). Сілтемелері бар формулалар ғана нөмірленуі керек.

  9. Редакция мақалаларды әдеби-стильдік өңдеумен айналыспайды. Материалдар, мақалалар қайтарылмайды

  10. Мақаланы қарау үшін авторлар қолжазбаны www.sua.aesa.kz сайтына,

  10.1. Мақаланың электронды нұсқасын zhurnal.aesa.99@mail.ru электронды поштасына жіберіңіз.

  10.2. Мақаланы жариялағаны үшін төлем түбіртегінің сканерленген көшірмесін және DOI (цифрлық нысан идентификаторы) тағайындағаны үшін төлем түбіртегін авторларға жіберіңіз (журнал редакторлары мақаланы жариялау үшін растағаннан кейін ғана).

  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: DOI (сандық нысан идентификаторы) халықаралық DOI Foundation тіркеу агенттігімен тағайындалады.

Меню сайта